การตั้งกองลูกเสือเหล่าอากาศ

ตามหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ที่ ๑๐๘๖/๒๕๒๕ ลง ๒๙  กรกฎาคม ๒๕๒๕
เรื่อง  การตั้งกองลูกเสือเหล่าสมุทรและเหล่าอากาศ กำหนดหลักเกณฑ์การตั้งกองลูกเสือเหล่าอากาศให้ใว้
เหมาะสมและรัดกุม ให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งขยายความหมายเพื่อให้การปฏิบัติชัดเจนขึ้นตามลำดับ ดังนี้
๑   เป็นกองลูกเสือที่จัดตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามข้อบังคับ ฯ และสมัครที่จะเป็นลูกเสือเหล่าอากาศ
ความหมาย -  เป็น รร.ที่ได้จัดตั้งกองลูกเสือ (ลูกเสือเสนา) ขึ้นแล้ว
-  สมัครที่จะเป็นลูกเสือเหล่าอากาศ
๒.  เป็นกองลูกเสือที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดซึ่งมีหน่วยของกองทัพอากาศตั้งอยู่
ความหมาย -  หน่วยของกองทัพอากาศ เป็นหน่วยปกติ ไม่ใช่หน่วยสนาม เพราะการดำเนินงานด้านลูกเสืออากาศ จะต้องต่อเนื่องมีผู้รับผิดชอบโครงการ มีงบประมาณ มีบุคลากรและวิทยากรด้านลูกเสือเหล่าอากาศและมีการฝึกอบรมให้แก่ รร. ที่จัดตั้ง ฯ เป็นประจำ
-  ถ้าจัดตั้ง ฯ แล้วไม่มีผู้รับผิดชอบโครงการอย่างต่อเนื่องจะเป็นการเสียมวลชน      ไม่มีผลดีต่อกองทัพ
๓.  เป็นกองลูกเสือที่กองทัพอากาศยินดีให้ความสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือในการฝึกอบรม
ความหมาย -  ทอ. ยินดีให้การสนับสนุน ตามที่ รร. ที่ขอจัดตั้ง ฯ ร้องขอ (ด้านลูกเสือ)
-  ให้การช่วยเหลือในการฝึกอบรม
๔.  เป็นกองลูกเสือที่มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือเหล่าอากาศ
ความหมาย -  มีครู อาจารย์ ที่ รร.ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือเหล่าอากาศแล้ว
๕.  ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ความหมาย -  เป็นขั้นตอนของกองลูกเสือเป็นผู้พิจารณา ขั้นตอนในการตั้งกองลูกเสือเหล่าอากาศ

          สถานศึกษาที่จะขอตั้งกองลูกเสืออากาศ  ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนกิจกรรม/การฝึกอบรม    และขอตั้งกองลูกเสืออากาศ ถึงหน่วย ทอ. ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดที่สถานศึกษานั้นตั้งอยู่
๑.  หน่วย ทอ. พิจารณาคุณสมบัติของสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกำหนด โดยพิจารณาถึงขีดความสามารถของหน่วยเป็นหลัก (จะต้องผูกพันตลอดไป) ว่าให้การสนับสนุนได้หรือไม่
๒.  เมื่อเห็นว่าสนับสนุนได้ ทำหนังสือเสนอ ยก.ทอ. เพื่อตรวจสอบ และพิจารณาความเหมาะสมก่อนนำเรียนขออนุมัติ ผบ.ทอ. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้การสนับสนุน
๓.  ยก.ทอ. แจ้งผลการนำเรียน ผบ.ทอ. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้การสนับสนุน
๔.  หน่วย ทอ. แจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ
๕.  ถ้าได้รับอนุมัติ ฯ สถานศึกษานำใบตอบอนุมัติมาประกอบในการขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ (ต่างจังหวัดทำถึง คณก. ลูกเสือจังหวัด)
๖.  เมื่อสถานศึกษาได้รับอนุมัติแล้ว สถานศึกษาแจ้งให้หน่วย ทอ. ทราบพร้อมสำเนาใบอนุมัติ
๗.  หน่วย ทอ. แจ้ง ยก.ทอ. ทราบ เพื่อลงทะเบียนเป็นกองลูกเสืออากาศ ที่ ทอ. ให้การสนับสนุนต่อไป

หลักฐานประกอบการขอตั้งกองลูกเสืออากาศ
๑.  สำเนาใบอนุมัติจัดตั้งกองลูกเสือ (ลูกเสือเสนา) ตามข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
๒.  แผนที่ตั้ง สถานศึกษา – หน่วย ทอ.โดยสังเขป
๓.  ทำหนังสือถึง ทอ. โดยระบุรายละเอียดดังนี้
๓.๑  เหตุผลที่ขอจัดตั้ง
๓.๒  จำนวนผู้บังคับบัญชาที่ผ่านการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสืออากาศ อย่างน้อย ๒ คน ระบุชื่อ พร้อมสำเนาใบรับรอง
๓.๓  จำนวนกองที่ขอจัดตั้ง ฯ และจำนวนลูกเสือ
๔.  หน่วย ทอ. พิจารณาคุณสมบัติของสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกำหนด โดยพิจารณาถึงขีดความสามารถของหน่วยเป็นหลัก (จะต้องผูกพันตลอดไป) ว่าให้การสนับสนุนได้หรือไม่
๕.  เมื่อเห็นว่าสนับสนุนได้ ทำหนังสือเสนอ ยก.ทอ. เพื่อตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมก่อนนำเรียนขออนุมัติ ผบ.ทอ. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้การสนับสนุน